۱۳۹۵-۱۱-۱۴

شال و روسری در زمان خسرو پرویز

روسری تاج فیروز کلاه مخروطی شکل نمدینی است که به سمت جلو خم شده است و بر تاج بهرام دوم برای اولین بار دو بال نصب […]